Ga naar hoofdinhoud

Met meer dan 1.000 bezoekers per maand is Dartschema.nl een prachtige online plaats voor u om goedkoop te adverteren. Wij plaatsen uw logo op onze website met daarbij een link naar uw website.

Wij zijn nog op zoek naar één of twee adverteerders op onze schema’s. U bereikt hiermee als adverteerder nog meer mensen. Schema’s worden bijvoorbeeld gebruikt bij darttoernooien, waarbij vaak vele bezoekers aanwezig zijn.

Prijzen gaan in overleg. Neemt u contact met ons op voor vragen.

Adverteren op schema's van Dartschema.nl
Back To Top